A képzésről


Választható képzéseink:

Tanfolyamra való jelentkezéshez kattintson ide.

B kategória

A tanfolyamra való felvétel módja
A tanfolyamra jelentkező hallgató jelentkezik az autósiskolánál. Az iskolavezető a jelentkező adatait ellenőrzi, hogy a tanuló megfelel-e a beiskolázás feltételeinek. A tanfolyamra beiskolázás a tanulóval kötött írásbeli szerződés alapján történik. A szerződés egyik példánya a tanulónál marad, a másik a képzőszervnél. Fiatalkorú jelentkező esetén a törvényes képviselő aláírása is szükséges.

Alkalmassági vizsgálatok:
Előírt orvosi vizsgálaton kell részt venni a „B” kategóriára jelentkező hallgatóknak, az elméleti vizsgára bocsátás előtt.

Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja:
A járművezetésre jogosító okmány kiadásához szükséges a Magyar Vöröskereszt által szervezett elsősegélynyújtó 1tanfolyam elvégzése és vizsgája. Erről a hallgató igazolást kap. Az elsősegélynyújtó tanfolyam megszervezésében a képzőszerv segítséget nyújt.

Az elsősegélynyújtó vizsga díja: 18.000 Ft.

A Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolás nélkül is kiadható a jármű vezetésére jogosító okmány a 31/1992./XII.19./ NH rendelet és a 11/1994./III. 10./KHVM rendelet alapján:

továbbá minden olyan vizsgázó, aki 1984. január 1-je után bármilyen járműkategóriában vezetői engedélyt, „Trolibusz „ kategóriában járművezetői en- gedélyt, „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kate- góriában járművezetői igazolványt szerzett, továbbá aki 1969 július 1-je és 1983. december 31-e között szerzett „D járműkategóriás vezetői engedélyt.

Tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:

Mód és lehetőség van az alábbiakban feltüntetett életkor előtti beiskolázásra, de a tanuló csak a jármű vezetésére jogosító okmány feltételéül szabott életkor 17 év betöltése előtt leghamarabban 3 hónappal tehet elméleti vizsgát, illetve gyakorlati vizsgára csak akkor bocsátható, ha a 17 évet betöltötte.

Vizsgára bocsátás feltételei:
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte illetve aki megfelel a BM rendeletben meghatározott közlekedés biztonsági feltételeknek, orvosi alkalmassági vizsgálattal rendelkezik, a jelentkezési lapot kitöltötte.
A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolja a közlekedési hatóság részére, személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel, vagy az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti példányával, vagy a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával. Külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.
A tartózkodási engedélyre vonatkozó előírások: Ön csak abban az országban kaphat jogosítványt, ahol életvitelszerűen tartózkodik. Általános szabályként ez az az ország, ahol Ön személyes kötelékek vagy munkavégzés végett legalább 185 napot tölt minden naptári évben. Elő fordulhat, hogy valakinek egyszerre két vagy több uniós országban vannak személyes vagy munkával kapcsolatos kötődései. Ilyenkor az az ország számít szokásos tartózkodási helynek, ahová személyes kötelékek fűzik – feltéve, hogy rendszeresen visszatér oda. Ez utóbbi feltétel nem alkalmazandó azokra, akik meghatározott időtartamra szóló feladat végrehajtása céljából költöznek egy időre valamelyik uniós tagállamba. Ha Ön azért költözik külföldre, hogy ott főiskolai vagy egyetemi tanulmányokat folytasson, szokásos tartózkodási helye nem változik meg. Ennek ellenére igényelhet vezetői engedélyt a fogadó országban, ha bizonyítani tudja, hogy legalább 6 hónapja ott tanul.

A tanfolyam megkezdésétől (első foglalkozás) számított 9 hónapon belül jelenthető elméleti vizsgára a tanuló.
A tanfolyam megkezdésétől (első foglalkozás) számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Ellenkező esetben csak új tanfolyam elvégzésével vizsgázhat.
Forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki az elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, továbbá a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte.
A BM rendeletben a járművezetésre jogosító okmány kiadásának feltételéül előirt életkort betöltötte.
Forgalmi vizsga csak sikeres elméleti vizsga után tehető. Forgalmi vizsgára csak az bocsátható aki a kötelezően előírt 29 óra gyakorlati vezetést és az 580 km menettávolságot levezette.

A sikeres vizsgákról a Közlekedési Felügyelőség a vizsgaigazolást az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmány bemutatása után tölti ki.

Tantárgyak, óraszámok:
Az elméleti tanfolyam minimális óraszáma 28 óra. A képzőszerv az alábbi óraszámokban tartja az egyes tantárgyakat:

Az elméleti órák időtartama: 45 perc.

A gyakorlati tantárgyak óraszámai:

Kötelezően előírt menettávolság: 580 km.
A gyakorlati órák időtartama: 50 perc.

Választható jármű típusok:
Suzuki Swift.
A tanuló által biztosított jármű esetén a használat feltételei: A gépkocsi okmányai érvényesek legyenek (műszaki vizsga, T-vizsga, biztosítás,). A tanuló által biztosított járművel történő oktatás esetén a gyakorlati oktatási díjból a gépkocsi használat költségei a tanulót terhelik, amit a képzőszerv felé nem kell megfizetni.

Oktatás helyszíne:

Hiányzás pótlása: az elméleti tanfolyamról történő hiányzást a tanulónak pótolnia kell. A tanórák pótlására konzultáció formájában van lehetőség.
A konzultációs tanórák díja 5.000 Ft/óra.

Tanfolyamok díjai:
"B" elméleti oktatás (tantermi): 50.000 Ft.
Online elméleti tanfolyam: 50.000 FT
A járművezetési gyakorlati oktatás óradíja: 9.000 Ft/ó

Mentességek: A tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – mentesíthető:

A tanuló jogai, kötelezettségei:
A tanulónak joga van a szerződést bármikor felbontani. A szerződésbontás feltétele, hogy a képzőszerv részére fennálló tartozásait rendezze. Ha a tanuló más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, abban az esetben a szerződés felbontását a tanulónak kell kezdeményezni MZ autósiskola iskolavezetőjénél. A szerződés felbontását követően az iskolavezető „Képzési igazolást” ad ki az addig teljesített oktatást, illetve vizsgákat tartalmazva. Ezt két példányban megkapja a tanuló. Ennek lebonyolítását a tanuló az ügyfélfogadási helyén és időben személyesen, vagy postai úton a képzőszerv címére postázva történhet. A képzőszerv köteles a 24/2005.(IV.21.) GKM rendeletben foglaltak alapján a teljes képzési szolgáltatást a tanulók részére biztosítani, valamint a tanulóval kötött szerződés alapján a képzést elvégezni.

Vizsgadíjak:
Számítógépes elméleti vizsga: 4.600,- Ft
Forgalomi vizsgadíj: 11.000,- Ft
Összesen: 15.600,- Ft

A vizsgadíjakat az autósiskolának kell fizetni, az elméleti pótvizsgadíjat a KAV NKFT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály pénztárában (Szolnok Indóház ú.8) bankkártyával, vagy postai csekken is befizetheti a tanuló.

A járművezetésre jogosító okmány átvétele:
Ha a hallgató minden vizsgatárgyból sikeres vizsgát tett, és a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel , a közlekedési hatóság a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg és a tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását-


Engedélyező hatóság megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Gépjármű-Közlekedési Hatósági Főosztály, Budapest Váci út 188., tel:06-1-4771551

A jelen vállalkozási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos PTk. rendelkezései az irányadók. Amennyiben a képzés során olyan panasza, kifogása, észrevétele van, amit a vállalkozó egyben iskolavezető nem tud megnyugtatóan rendezni, akkor a képzés szakfelügyeletét ellátó szerv-hez fordulhat:
KAV Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Középkelet-magyarországi járművezető vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
5000 Szolnok, Indóház út 8.
Telefonszám: 06-56-426-703


2022, 2. negyedév
VSM elm: -, Forgalom: -, ÁKO: -, KK: 320.000,-FtT kategória

A tanfolyamra való felvétel módja
A tanfolyamra jelentkező hallgató jelentkezik az autósiskolánál. Az iskolavezető a jelentkező adatait ellenőrzi, hogy a tanuló megfelel-e a beiskolázás feltételeinek. A tanfolyamra beiskolázás a tanulóval kötött írásbeli szerződés alapján történik. A szerződés egyik példánya a tanulónál marad, a másik a képzőszervnél. Fiatalkorú jelentkező esetén a törvényes képviselő aláírása is szükséges.

Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja:
A járművezetésre jogosító okmány kiadásához szükséges a Magyar Vöröskereszt által szervezett elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése és vizsgája. Erről a hallgató igazolást kap. Az elsősegélynyújtó tanfolyam megszervezésében a képzőszerv segítséget nyújt.

Az elsősegélynyújtó vizsga díja: 18.000 Ft.

A Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolás nélkül is kiadható a vezető engedély a 31/1992./XII.19./ NH rendelet és a 11/1994./III. 10./KHVM rendelet alapján:

továbbá minden olyan vizsgázó, aki 1984. január 1-je után bármilyen járműkategóriában vezetői engedélyt, „Trolibusz „ kategóriában járművezetői engedélyt, „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában járművezetői igazolványt szerzett, továbbá aki 1969 július 1-je és 1983. december 31-e között szerzett „D járműkategóriás vezetői engedélyt.

Tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:

Mód és lehetőség van az alábbiakban feltüntetett életkor előtti beiskolázásra, de a tanuló csak a jármű vezetésére jogosító okmány feltételéül szabott életkor 16 év betöltése előtt leghamarabban 3 hónappal tehet elméleti vizsgát, illetve gyakorlati vizsgára csak akkor bocsátható, ha a 16 évet betöltötte.

A tartózkodási engedélyre vonatkozó előírások: Ön csak abban az országban kaphat jogosítványt, ahol életvitelszerűen tartózkodik. Általános szabályként ez az az ország, ahol Ön személyes kötelékek vagy munkavégzés végett legalább 185 napot tölt minden naptári évben. Elő fordulhat, hogy valakinek egyszerre két vagy több uniós országban vannak személyes vagy munkával kapcsolatos kötődései. Ilyenkor az az ország számít szokásos tartózkodási helynek, ahová személyes kötelékek fűzik – feltéve, hogy rendszeresen visszatér oda. Ez utóbbi feltétel nem alkalmazandó azokra, akik meghatározott időtartamra szóló feladat végrehajtása céljából költöznek egy időre valamelyik uniós tagállamba. Ha Ön azért költözik külföldre, hogy ott főiskolai vagy egyetemi tanulmányokat folytasson, szokásos tartózkodási helye nem változik meg. Ennek ellenére igényelhet vezetői engedélyt a fogadó országban, ha bizonyítani tudja, hogy legalább 6 hónapja ott tanul.

Vizsgára bocsátás feltételei:
Rutin, valamint forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, továbbá a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott.
A BM rendeletben a járművezetésre jogosító okmány kiadásának feltételéül előirt életkort betöltötte.
Forgalmi vizsga csak sikeres rutin vizsga után tehető. A fent említett feltételek teljesülésének hiányában is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki a meglévő lassú jármű vezetői igazolványát mezőgazdasági vontató vezetésére kívánja kiterjeszteni.

Tantárgyak, óraszámok:
Az elméleti tanfolyam minimális óraszáma 46 óra A képzőszerv az alábbi óraszámokban tartja az egyes tantárgyakat:

Az elméleti óra időtartama: 45 perc.

A gyakorlati tantárgy minimális óraszáma „T”. Kategóriában:
Rutin: 3 óra
Főoktatás:
Városi vezetés: 3 óra
Országúti vezetés: 3 óra
Könnyű terep: 3 óra
Összesen: 12 óra

A gyakorlati óra időtartama: 50 perc.

Jármű típus:
a tanulók a gyakorlati oktatáson Z-5211-es típusú traktoron végzik a vezetést.
Oktatás helyszíne: Törökszentmiklós Almásy út 50.
Forgalmi oktatás: Törökszentmiklós

Hiányzás pótlása: az elméleti tanfolyamról történő hiányzást a tanulónak pótolnia kell. A tanórák pótlására konzultáció formájában van lehetőség.
A konzultációs tanórák díja 5.000 Ft/óra.

Tanfolyamok díjai:
Elméleti oktatás: 80.000 Ft. ami 46 óra elméleti okt.Bü-vel együtt.
Online elméleti oktatás: 80.000 Ft. (75 óra 180 nap) + 10ó Bü okt.
A járművezetési gyakorlat óradíja: 9.000 Ft.
Az elméleti és gyakorlati oktatás díját kézpénzben számla ellenében, vagy banki átutalással lehet kiegyenlíteni.

Mentesítések:
Az alább felsorolt képesítéssel rendelkező személyeket a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesíti.
A vizsgakötelezettség alóli mentesítési kérelem a felmentés alapjául szolgáló az iskolavezető által hitelesített okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik.
Vizsga alóli felmentést a Közlekedési Hatóság a Jelentkezési lapra tett bejegyzéssel engedélyezi. Ugyanígy kell eljárni az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító okirat és a korábban megszerzett vezetői engedély esetében is.

Mentesítések a „Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek”:

Mentesítések a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” tan és vizsgatárgyból: A már megszerzett vezetői engedélyről vagy a vezetői igazolványról fénymásolatot kell készíteni. Ezt az iskolavezető vagy az általa megbízott személy hitelesíti és a Jelentkezési laphoz csatolja, vagy az eredeti okiratot a vizsgabizottságon bemutatja

A tanuló jogai, kötelezettségei:
A tanulónak joga van a szerződést bármikor felbontani. A szerződésbontás feltétele, hogy a képzőszerv részére fennálló tartozásait rendezze.
Ha a tanuló más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, abban az esetben a szerződés felbontását a tanulónak kell kezdeményezni Mezei Zoltán magánoktató – iskolavezető – nél.
A szerződés felbontását követően az iskolavezető „Képzési igazolást” ad ki az addig teljesített oktatást, illetve vizsgákat tartalmazva. Ezt két példányban megkapja a tanuló.
Ennek lebonyolítását a tanuló az ügyfélfogadási helyen és időben személyesen, vagy postai úton a képzőszerv címére postázva történhet.
A képzőszerv köteles a 24/2005 GKM rendeletben foglaltak alapján a teljes képzési szolgáltatást a tanulók részére biztosítani, valamint a tanulóval kötött szerződés alapján a képzést elvégezni.

Vizsgadíjak:
A, Elméleti vizsgadíjak (számítógépes)

B, Gyakorlati vizsgadíjak: A vizsgadíjakat az autósiskolának kell fizetni, az elméleti pótvizsgadíjat a KAV NKFT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály pénztárában (Szolnok Indóház ú.8) bankkártyával, vagy postai csekken is befizetheti a tanuló.

A járművezetésre jogosító okmány átvétele:
Ha a hallgató minden vizsgatárgyból sikeres vizsgát tett, és a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel , a közlekedési hatóság a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg és a tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

Engedélyező hatóság megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Gépjármű-Közlekedési Hatósági Főosztály, Budapest Váci út 188., tel:06-1-4771551

A jelen vállalkozási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos PTk. rendelkezései az irányadók. Amennyiben a képzés során olyan panasza, kifogása, észrevétele van, amit a vállalkozó egyben iskolavezető nem tud megnyugtatóan rendezni, akkor a képzés szakfelügyeletét ellátó szerv-hez fordulhat:
KAV Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Középkelet-magyarországi járművezető vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
5000 Szolnok, Indóház út 8.
Telefonszám: 06-56-426-703